Sale Zone

FASHION
ZONE

G

เป็นศูนย์กลางที่รวบรวมแหล่งค้าส่งที่โด่งดัง และใหญ่ที่สุดของประเทศ มาไว้ในที่แห่งเดียว ทั้งแหล่งค้าส่งเสื้อผ้าแฟชั่น อย่างประตูน้ำ โบ๊เบ๊ แหล่งค้าส่ง กิ๊ฟช้อป
เครื่องประดับ เครื่องใช้ ย่านสำเพ็ง รวมถึงแหล่งค้าส่งสินค้าประเภทอะไหล่ และอุปกรณ์ต่างๆ ย่านคลองถม ด้วยพื้นที่ขายมากกว่า 700 ร้านค้า

Download

FASHION
ZONE

Sale Zone

Beauty
Zone

2

เป็นศูนย์กลางที่รวบรวมแหล่งค้าส่งที่โด่งดัง และใหญ่ที่สุดของประเทศ มาไว้ในที่แห่งเดียว ทั้งแหล่งค้าส่งเสื้อผ้าแฟชั่น อย่างประตูน้ำ โบ๊เบ๊ แหล่งค้าส่ง กิ๊ฟช้อป
เครื่องประดับ เครื่องใช้ ย่านสำเพ็ง รวมถึงแหล่งค้าส่งสินค้าประเภทอะไหล่ และอุปกรณ์ต่างๆ ย่านคลองถม ด้วยพื้นที่ขายมากกว่า 700 ร้านค้า

Download

Beauty
Zone

Sale Zone

Service
Utilities

3

ศุนย์รวมอะไหล่ เครื่องมือช่าง ฮาร์ดแวร์
เครื่องใช้ไฟฟ้า ร้านทอง สถานเสริมความงาม

Download

Service
Utilities